ประโยชน์ของศีล ๕


 • การใส่บาตรทุกวัน ย่อมได้รับอานิสงส์ 5 ประการ ที่ตามพุทธเจ้าตรัสไว้ คือ
 1. เป็นที่รักของผู้คนทั้งหลาย
 2. คนดีมีปัญญาย่อมชอบคบค้าสมาคม
 3. มีชื่อเสียงที่ดีงาม
 4. เป็นผู้ไม่ห่างไกลธรรม และ
 5. เมื่อตายแล้วย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค
 • การใส่บาตรทุกวัน ทำให้จิตใจเกาะอยู่กับความดี เป็นการฝึกจิตให้คลุกเคล้าอยู่กับกุศล
 • เป็นการลดความตระหนี่ บรรเทาความเห็นแก่ตัว เพื่อกำจัดความตระหนี่ มุ่งสู่ความดีและความเสียสละ
 • เป็นการต่อบุญต่อลาภให้แก่ตนเอง
 • เพื่อการอุทิศส่วนกุศลให้แก่บุคคลอันเป็นที่รักที่ล่วงลับไปแล้ว
 • เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของเรา
 • เป็นแบบอย่างส่งต่อความดีจากรุ่นสู่รุ่น
 • เป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา
 • การใส่บาตรเป็นการสร้างความปรองดองให้กับชาวพุทธ
กลับสู่หน้าบทความธรรมะทั้งหมด