ประวัติ

สมัยก่อนอุโบสถมีรูปแบบอุโบสถชั้นเดียวมีพะไลยื่นหน้ายื่นหลัง ศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยา มีขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ส่วนพระประธานในอุโบสถ มีหน้าตัก ๓.๕๐ เมตร สูง ๔.๓๐ เมตร แบบปูนปั้น มีไม้สักเป็นแกนกลางลำตัว แขน และลงรักษ์ปิดทอง ส่วนพระพักตร์มีหน้าแบบเมตตา เป็นรูปแบบศิลปะ ๒ สมัย สุโขทัย และอู่ทอง ส่วนกำแพงอุโบสถก่อด้วยอิฐก่อนใหญ่ ไม่มีเหล็ก ใช้อิฐก้อนใหญ่เป็นฐาน และมีศิลาจารึกเป็นที่เสมาเก่า ได้จารึกไว้ว่า เมื่อวันพุธที่ ๖ ค่ำเดือนยี่ พ.ศ. ๒๓๙๖ นายจินจัวกับทั้งสาธุชน ทั้งปวงได้บูรณะอุโบสถ และใครเป็นผู้สร้าง พ.ศ. ไหนไม่ปรากฎ