ธรรมะที่ใช้ในการทำงาน


ธรรมะที่ใช้ในการทำงาน เพื่อให้คุณประสบความสำเร็จในการทำงาน ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ นั่นคือ อิทธิบาท 4 ธรรมแห่งความสำเร็จ อิทธิบาท 4 ธรรมะที่ใช้ในการทำงาน ประกอบด้วย…

  • ฉันทะ คือ ความรักงาน-พอใจกับงานที่ทำอยู่
  • วิริยะ คือ ขยันหมั่นเพียรกับงาน
  • จิตตะ คือ ความเอาใจใส่รับผิดชอบงาน
  • วิมังสา คือ การพินิจพิเคราะห์ หรือ ความเข้าใจทำ
กลับสู่หน้าบทความธรรมะทั้งหมด